Skip to main content
Skip table of contents

[SPLIT] -> Splitte opp verdier

Split deler opp en attributt ved et gitt skilletegn og returnerer den splittede delen du ønsker

Syntaks

CODE
[SPLIT;[attributt];[skilletegn];[retur]]

Eksempler

Hente første fornavn

CODE
[SPLIT;[givenname]; ;0]

Inndata: Anne Mette
Returnerer: Anne

Denne splitter attributten givenname opp med mellomrom som skille og returnerer den første splitten.

Hente navn på nivå to i orgkartet fra wwwurl

CODE
[SPLIT;[SPLIT;[wwwurl];\;2]; ;1] [SPLIT;[SPLIT;[wwwurl];\;2]; ;2] [SPLIT;[SPLIT;[wwwurl];\;2]; ;3] [SPLIT;[SPLIT;[wwwurl];\;2]; ;4] [SPLIT;[SPLIT;[wwwurl];\;2]; ;5] [SPLIT;[SPLIT;[wwwurl];\;2]; ;6]

Inndata: 1 Ytre Enfold kommune\60 HR og organisasjon\6000 Enhet Organisasjon og arbeidsmiljø\60400 Hovedverneombud\
Returnerer: HR og organisasjon

Dette henter data fra wwwurl, som - hvis aktivert - genererer full sti til brukerens avdeling ut fra gjeldende organisasjonskart.

Returverdi er dataene fra nivå 2 i splitten, som så returnerer verdiene etter avdelingsnummeret. Uttrykket gjentas så flere ganger for å ta høyde for at avdelingen kan flere navnedeler.
Dvs - første oppføring returnerer “HR”, andre oppføring returnerer “og”, og tredje oppføring returnerer “organisasjon”.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.