Skip to main content
Skip table of contents

Objekter

En bruker, gruppe eller avdeling omtales i eAdm-sammenheng som et objekt. Funksjonsområdet for hver av disse objekttypene kan nås direkte fra hovedmeny og muliggjør søk og detaljvisning.

Ikonene / / indikerer om objekttypen gjelder bruker/gruppe/avdeling.

Alle objekttyper kan genereres fra grunnlagsdata for manuelle objekter.

Søk

Se også Generelt om søk

I tillegg til funksjonalitet beskrevet for generelt søk så støtter objekt-søk også søkefilter og multioperasjon.

Søkefilter

Til høyre for søkefeltet finner man nedtrekksmeny for søkefilter (fig. 1). Her kan man filtrere søk på følgende kriterier:

 • Regelsett filtrérer søk på objekter som omfattes av et regelsett.

 • Importsyklus filtrérer søk på objekter som ble opprettet, endret eller slettet for valgt syklus. Nedtrekkslisten inneholder de siste 20 syklusene.

 • Rettighet filtrérer søk på brukere som innehar en spesifikk rettighet. Gjelder kun brukersøk.

 • Avdeling filtrérer søk på brukere som har primærstilling i en spesifikk avdeling. Gjelder kun brukersøk. Det er også mulig å inkludere søk på undervadelinger og for brukere som har sekundærstilling i gjeldende avdeling.

 • Deaktiverte [objekter] viser kun objekter som er deaktivert.

De to knappene nullstill og ok lukker nedtrekksmenyen. Førstnevnte nullstiller også alle filteropsjoner.

Ikon for filter farges blå når søk er filtrért. Dette er en nyttig visuell avsjekk dersom du ikke får treffene du forventer.

Figur 1 — Nedtrekksmeny for søkefilter for brukere

Multioperasjon

Et søkeresultat som har gitt treff åpner for multioperasjon på objekter. Under søketabell finner man nedtrekksmeny for operasjoner som også viser hvor mange objekter som er med i utvalget (fig. 2). I utg.pkt. gjelder multioperasjon alle objekter i gjeldende søk. Man kan også bygge et utvalg ved å benytte avmerkingsbokser til venstre for hver rad (fig. 3). I så tilfelle vil en egen miniseksjon dukke opp under søkeresultatet (fig. 3). For å fjerne et objekt fra utvalget huker man vekk tilhørende avmerkingsboks. Klikk tøm utvalg for å fjerne alle objekter.

Dersom en ikke gjør et utvalg av objekter så gjelder multioperasjon alle treff i søket.

Avhengig av objekttype, rettighetsnivå og utvalg så vil følgende multioperasjoner være tilgjengelig:

 • Eksporter til CSV-fil

 • Eksporter ankere til CSV-fil

 • Eksporter medlemmer til CSV-fil (kun grupper)

 • Endre passord (kun brukere)

 • Gjenopprett

Eksport til CSV er i UTF-8 tegnkodeformat og benytter semikolon ; som skilletegn.

Dersom eksport inneholder persondata så bør du slette filen fra din datamaskin når du er ferdig å jobbe med den.

Figur 2 — Eksempel på nedtrekksmeny for multioperasjon som gjelder flere tusen brukere(!).

Skjermbilde

Figur 3 — Eksempel på et utvalg hvor fire brukere er avmerket i miniseksjonen under.

Innholdet i miniseksjoner er sortert etter samme kolonne som i søketabell.

Detaljvisning

Se også Generelt om detaljvisning

Detaljvisning for objekter inneholder ulike faner avhengig av objekttype. Under følger beskrivelse av utvalgte faner (og om de gjelder en spesifikk objekttype):

 • Anker

 • Kildedata

 • Grupper (bruker)

 • Hierarki (avdeling)

 • Historikk

 • Medlemmer (gruppe)

 • Rettigheter (bruker)

Anker

Et anker benyttes for å identifisere objektet og eksportere objektdata til tredjepartssystemer, som f.eks. AD, Azure AD og Compilo. Fanen viser samtlige ankere for objektet (fig. 7).

 • Anker Unik ID som identifiserer objektet i tredjepartssystemet.

 • Synkroniseringssteg steg i synkroniseringssyklus hvor data blir eksportert.

 • Synkroniseringsmal hvilken synkroniseringsmal som benyttes for å generere eksport-data. Denne lenker til detaljvisning for synkroniseringsmalen.

 • Immutable id Base64-enkodet streng av anker. Gjelder kun visse målsystemer.

 • Slettet om objektet som ankeret refererer til i tredjepartssystemet er slettet.

Figur 7 — Eksempel på anker for et brukerobjekt.

Kildedata

Kildedata er den første fanen i detaljvisningen.

Hver rad i tabellen viser følgende data for objektet:

 • Navn er attributt-navn i eAdm/kildesystem.

 • Verdi kan være en verdi fra kildesystem/grunnlagsdata manuelt objekt, eller en transformert verdi.

 • Utledet verdi viser data i et annet format. Dette kan være et mer leselig dato-format, navn og lenke til referanse objekt, knapp for å se gjemt informasjon, lenke til epost eller telefon, etc.

 • Overstyring viser om attributt er overstyrt og evt. hvilken verdi den har fått.

 • Obligatorisk indikerer om attributten må ha verdi. Dette er mest interessant ved oppretting av grunnlagsdata for manuelle objekter.

Den siste kolonnen inneholder funksjonsknapper for:

 • Endre verdi (oppretter overstyring)

 • Gjenopprett verdi (sletter overstyring)

 • Søk åpner en dialog som viser et søk etter objekter med tilsvarende attributt og verdi.

 • Opprett regelsett åpner skjema for regelsett hvor navn og regel er ferdig utfylt. Dette regelsettet treffer alle objekter med tilsvarende attributt og verdi.

Figur 9 — Eksempel på grunndata for Brynjar Begynner.

Grupper (bruker)

Fanen viser brukerens gruppemedlemskap. Klikk på en gruppe for å åpne den i detaljvisning. Kolonne for overstyring viser om medlemskap er lagt til eller fjernet.

Figur 10 — Eksempel på gruppemedlemskap.

Hierarki (avdeling)

Fanen viser en trestruktur for avdelingshierarkiet med forgreining til gjeldende avdeling. Til høyre for hver avdeling står navn på avdelingsleder. Klikk + eller - for å åpne eller lukke visning av underavdelinger. Klikk på selve avdelingsnavnet for å åpne avdelingen i detaljvisning.

Figur 11 — Eksempel på avdelingshierarki som viser forgreining fra kommunedirektørnivå til økonomiavdelingen.

Historikk

Historikk viser alle operasjoner som er utført på objektet og dets attributter.

 • Registrert er tidspunkt for operasjonen.

 • Type er en av følgende operasjonstyper:

  • Activate

  • AddMember

  • AddPermission

  • AddTemplate

  • Create

  • Deactivate

  • Delete

  • DeletePermission

  • Edit

  • EditPermission

  • EditTemplate

  • PermanentDelete

  • Recover

  • RemoveMember

  • RemoveTemplate

 • Attributt er hvilken attributt operasjonen gjelder for. Hvis denne er tom så gjelder operasjonen for selve objektet.

 • Gammel verdi er verdien før operasjonen ble utført.

 • Ny verdi er verdien etter operasjonen ble utført.

 • Merknad viser detaljer om hva som initierte operasjonen.

 • Feilmelding viser evt. feil som oppstod da operasjonen skulle gjennomføres.

 • Synksteg viser hvor i synkroniseringssyklus operasjonen ble utført.

Figur 12 — Eksempel på historikk for et brukerobjekt.

Medlemmer (gruppe)

Fanen viser gruppens medlemmer. Klikk på et medlem for å åpne brukers detaljvisning.

Figur 13 — Eksempel på medlemmer i en gruppe.

Rettigheter (bruker)

Fanen viser brukerens rettigheter. Rettighetene er gruppert pr. organisasjon. Klikk på endre rettigheter i seksjonbaren for å redigere listen.

En bruker må ha rettighet til mega.eadm.no for å kunne gjøre annet enn å se sin egen profil.

Figur 14 — Bruker har to rettigheter i ulike systemer, hvor rettigheten “Leder” kun gjelder for en spesifikk avdeling.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.