Skip to main content
Skip table of contents

Visma brukeradminstrasjon

Automatisk tilbakeskriving

eAdm kan skrive tilbake data til Visma brukeradministrasjon når en bruker opprettes i AD.

Dette kan gjøres dette på flere måter, og vår anbefaling er under oppdatering.

Feltene som kan skrives tilbake er:

  • Epost arbeid

  • Brukernavn (alias)

  • Initialer

  • Mobil arbeid

  • Telefon privat

Manuell tilbakeskriving fra AD

Det er også mulig å oppdatere en Visma-bruker manuelt ved hjelp av eadm.client.exe i mappen c:\eadm

For at dette skal fungere godt, må brukerens ID i Visma brukeradmin være skrevet til en attributt på brukerobjektet i AD. I senere Powershell-eksempel vises det at denne er skrevet til og hentes fra extensionattribute7. I eAdm finner du verdien som WebUserId / Bruker-ID i Visma Brukeradmin

Org.nr er på formatet NO123456789, dette finner du under eAdm -> System -> Organisasjon

 

Dersom verdien i Visma for Brukernavn og Initialer skal være den samme, må du kun kjøre updatevismainitials, da blir både initials og uid oppdatert. Ikke kjør begge kommandoene med de samme verdiene. 

 

Oppdatere epostfeltet i Visma:

CODE
eadm.client.exe updatevismaemail [org.nr] WORK (eller PRIVATE) [webuserid] [email]

Tømme epostfeltet i Visma:

CODE
eadm.client.exe updatevismaemail [org.nr] WORK (eller PRIVATE) [webuserid]

Oppdatere brukernavn-feltet i Visma:

CODE
eadm.client.exe updatevismauid [org.nr] [webuserid] [username]

Oppdatere initialer-feltet i Visma:

CODE
eadm.client.exe updatevismainitials [org.nr] [webuserid] [username] (eller en annen verdi som passer)

Oppdatere Mobile (mobiltelefon arbeid) i Visma:

CODE
eadm.client.exe updatevismaphone NO999999999 MOBILE [webuserID] [mobilnummer]

Tømme Mobile (mobiltelefon arbeid) i Visma: 

CODE
eadm.client.exe updatevismaphone NO999999999 MOBILE [webuserID]

Oppdatere OfficePhone i Visma:

CODE
eadm.client.exe updatevismaphone NO999999999 WORK [webuserID] [telefonnummer]

Tømme OfficePhone arbeid i Visma: 

CODE
eadm.client.exe updatevismaphone NO999999999 WORK [webuserID]

Automatikk via powershellskript

Dette skriptet kan settes opp til å kjøre for alle brukere som er oppdatert siste X dager/timer.

CODE
#Requires -RunAsAdministrator
#$ErrorActionPreference="SilentlyContinue"
Stop-Transcript | out-null
$ErrorActionPreference = "Continue"
Start-Transcript -path C:\eadm\loggfiler\Visma_telefonoppdatering.txt

Get-ADUser -filter {extensionattribute7 -like '*' -and mobile -like '*'} -searchbase "OU=Brukere,DC=Utfjord,DC=local" -properties extensionAttribute7, samAccountName, mobile|select samAccountName, extensionAttribute7, mobile|export-csv c:\eAdm\vismaliste.csv -Encoding UTF8

Import-Csv -Path 'c:\eadm\vismaliste.csv' | ForEach-Object {
    .\eadm.client.exe updatevismaphone NO999999999 MOBILE $($_.extensionAttribute7) $($_.mobile)
}

Get-ADUser -filter {extensionattribute7 -like '*' -and telephoneNumber -like '*'} -searchbase "OU=Brukere,DC=Utfjord,DC=local" -properties extensionAttribute7, samAccountName, telephoneNumber|select samAccountName, extensionAttribute7, telephoneNumber|export-csv c:\eAdm\vismaliste.csv -Encoding UTF8
Import-Csv -Path 'c:\eadm\vismaliste.csv' | ForEach-Object {
   .\eadm.client.exe updatevismaphone NO999999999 WORK $($_.extensionAttribute7) $($_.telephoneNumber)
}

Stop-Transcript

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.