Skip to main content
Skip table of contents

FEIDE-grupper og GREP-koder

Vi får litt henvendelser fra dere angående problemer med pedagogiske feidetjenester som Cappelen Damm Undervisning, Fagbokforlaget og så videre. En gjenganger er at lærere ikke kan se elevene sine. Dette er fordi slike feidetjenester leser data direkte fra feidekatalogene og det kan de kun gjøre når bruker har vært pålogget tjenesten minst en gang. Dermed vil ikke lærere kunne se elevene før de faktisk har logget seg på. Det samme gjelder endringer, det er ved pålogging at tjenesten kan lese at en elev har byttet klasse.

Hva er en “feidegruppe”?

Når tjenesteleverandører snakker om feidegrupper, mener de ikke gruppene du ser i gruppe-fanen i eFeide. Feidegrupper er det samme som GREP-koder, som du finner inne på den enkelte bruker. Les mer her: Bruk av GREP-koder. Det finnes tre typer feidegrupper, Undervisningsgruppe, Basisgruppe og Annet. Mange feidetjenester (som f.eks Cappelen Damm Undervisning) leser kun inn undervisnings- og basisgrupper. Tilhørighet til en feidegruppe, med tilgangsinformasjon, lagres på den enkelte bruker som en informasjonsstreng. Du finner den under GREP når du søker opp en bruker i eFeide. 

Her er et eksempel på en undervisningsgruppe:

image-20220318075154-2.png
  • Group:u betyr undervisningsgruppe.

  • ENG0030 er fagkoden.

  • NO994392328 er organisasjonsnummer til skolen gruppen er knyttet til.

  • educationgroup_29439810 er den unike IDen til gruppen, den er lik for alle elever og ansatte som har medlemskap til gruppen. Denne IDen tilsvarer gruppen sin ID i skoleadministrativt system (SAS). 

  • 2021-08-01:2022-07-31 er fra-til dato for brukeren sitt medlemskap i gruppen.

  • Student eller Faculty viser om brukeren er knyttet til gruppen som elev eller lærer.

  • Engelsk 10A/ENG0030 -> Navn på gruppen i skoleadministrativt system.

 Her er tilsvarende for en basisgruppe

image-20220318075611-4.png

Hvilke grupper finnes i Feide?

Det er tre forskjellige gruppetyper:

  • Undervisningsgruppe (U)

  • Basis/klassegruppe (B)

  • Annet-gruppe (A)

Undervisningsgruppe

En undervisningsgruppe er grupper for fagene som en elev deltar i, eller som en lærer underviser i.

I en undervisningsgruppe registreres det en Grep-kode fra Grep-rammeverket. Alle elever som følger normalt utdanningsløp i grunnopplæringen har fag med Grep-kode. Unntaket er elever som tar voksenopplæring eller elever på internasjonale skoler der de følger internasjonale læreplaner. 

Under ser du undervisningsgruppen for faget norsk hovedmål for en elev på Tiller videregående skole.

CODE
urn:mace:feide.no:go:group:u:NOR1211:NO974558386:3aaa%2F3nh:2022-08-01:2023-06-15:student:Norsk%20hovedm%C3%A5l%20VG3 

Basis/klassegruppe

En basis- eller klassegruppe er klassen som en elev tilhører med lærerne som er kontaktlærere.

Det er opp til vertsorganisasjonen å bestemme hvordan eleven skal organiseres i klasser, og en elev kan tilhøre flere klasser. 

Under ser du basisgruppen for en elev i klasse 6A ved Berg skole i Trondheim kommune.

CODE
urn:mace:feide.no:go:group:b::NO975278964:6A:2022-08-01:2023-06-15:student:Klasse%206A

Annet-gruppe

Annet-grupper er andre grupper som for eksempel prosjektgrupper eller utdanningsgrupper utenfor Grep-rammeverket, for eksempel elever på internasjonale skoler, grupper for leksehjelp eller prosjektgrupper.

Under ser du en annet-gruppe for et labprosjekt i fysikk for elever ved Tiller videregående skole.

CODE
urn:mace:feide.no:go:group:a::NO974558386:3fysa%2Flb3:2014-08-01:2014-12-31:student:Labgruppe%203%20Fysikk%20VG3 

Lisensproblemer i feidetjenester

Lisenser er ofte knyttet til organisasjonsnummer, enten for skolen eller skoleeier (kommune eller selskapet/stiftelsen som eier skolen). Det nummeret er aldri likt for både skole og skoleeier! Første bud er å kontrollere at feidetjenesteleverandøren har registrert riktig nummer. Sjekk nasjonalt skoleregister om du er usikker, se nsr.udir.no

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.