Skip to main content
Skip table of contents

Feilsøking og administrasjon av SDS

Tilbakestille synkronisering

Denne funksjonen heter Reset Sync på engelsk. Den tilbakestiller feillloggen i SDS og leser inn alle datafilene på nytt, istedenfor bare endringene siden sist import. Den fjerner ikke noe data i Teams eller M365. SDS vil aldri slette, kun opprette eller legge til informasjon på brukere og teams. Reset sync hjelper deg med å fjerne feil som er rettet i datagrunnlaget, men som fremdeles finnes i feilloggen i SDS. Den vil også rette opp i manuelle slettinger av brukere og medlemskap i synkroniserte Teams. Les mer her: https://docs.microsoft.com/en-us/schooldatasync/reset-sync

image-20231207082224-1.png

Denne funksjonen kan løse mange problemer i SDS!

Teams blir ikke opprettet

For at et teams skal bli opprettet via SDS må det ha eiere, altså minst en lærer knyttet til teamet. Ikke alle skoleadministrative system (SAS) sender lærere som medlemmer av basisgrupper, og dermed blir ikke basisgruppen opprettet som et team. SDS lager IKKE en feilmelding på dette, teamene blir bare ikke opprettet. Løsningen er at dere må enten legge til læreren i basisgruppen i SAS eller så må Identum endre oppsettet slik at vi f.eks benytter kontaktlærergrupper istedenfor. 

Elever blir ikke lagt til i Teams

Dersom en elev ikke får noen Team-medlemskap selv om eleven har oppføringer i studentenrollment.csv, sjekk om eleven sin brukerkonto er lisensiert i M365. Ulisensierte elever får ikke medlemskap i Teams. SDS lager ikke en feilmelding på dette, brukerne får bare ikke medlemskap.  

SDS grunnlagsdata

School.csv

Denne filen inneholder alle skolene som eksporteres til SDS. Dette kan filtreres, slik at ikke alle skoler registrert i SAS blir eksportert til SDS.

School SIS ID: Skolens unike ID-nummer. Kryssreferanse til student.csv, teacher.csv og section.csv

Name: Navnet på skolen 

Student.csv

Denne filen inneholder alle elever.

SIS ID er elevens unike synkroniseringsnøkkel (typisk f.nr)

School SIS ID er skolen(e) elev er knyttet til (kryssreferanse til school.csv)

Username er elevens UPN 

Section.csv

Denne filen inneholder alle gruppene fra SAS som skal opprettes som teams i 365. Dette kan filtreres. Typisk er basisgrupper og faggrupper fra ungdomstrinnet og oppover.

Section SIS ID: Gruppens unike ID. Kryssreferanse til studentenrollment.csv og teacherroster.csv.

School SIS ID: Skolen teamet er knyttet til. Kryssreferanse til school.csv

Section Name: Navn på teamet

Term Name: Skoleåret

Course Name: Fagnavn

Course Number: Fagkode 

Studentenrollment.csv

Denne filen inneholder alle elevmedlemskap i gruppene.

Section SIS ID: Gruppens unike ID. Kryssreferanse til section.csv

SIS ID: Elevens unike ID. Kryssreferanse til student.csv

Teacher.csv

Denne filen inneholder alle lærere.

SIS ID er lærerens unike synkroniseringsnøkkel (typisk f.nr)

School SIS ID er skolen(e) elev er knyttet til (kryssreferanse til school.csv)

Username er elevens UPN 

Teacherroster.csv

Denne filen inneholder alle lærermedlemskap i gruppene.

Section SIS ID: Gruppens unike ID. Kryssreferanse til section.csv

SIS ID: Lærerens unike ID. Kryssreferanse til teacher.csv

NB! Alle teams må ha en eier. Så dersom SDS mottar et team med kun elever (altså at det ikke er noen oppføringer i teacherroster.csv med teamet sin Section SIS ID), vil teamet ikke bli opprettet. Dette gir ikke feilmelding i SDS sine loggfiler. 

 

Feilmeldinger ifm import av filer inn i SDS

Error,student.csv,3 cannot be updated as no matching entry in Active Directory was found.  Verify the identity matching criteria for the profile
-> Dette betyr at SDS ikke får match mellom brukernavn i students.csv og en UPN i Azure AD. Dere må undersøke om brukeren eksisterer. 

Error,teacher.csv,8 cannot be updated as no matching entry in Active Directory was found.  Verify the identity matching criteria for the profile
-> Dette betyr at SDS ikke får match mellom brukernavn i teacher.csv og en UPN i Azure AD. Dere må undersøke om brukeren eksisterer. 

Error,studentenrollment.csv,5 entry/entries have referenced data not found in source.
-> Dette betyr at det finnes medlemskap i studentenrollment.csv som ikke matcher en bruker i student.csv. Dette er typisk en følgefeil når SDS ikke finner brukere i Azure AD, se over. 

Error;StudentEnrollment;UnmatchedEntry;An update to this entry observed in the source could not be processed, because it could not be matched to an entry in the target

-> Sjekk at gruppen finnes i Section.csv, at eleven er opprettet i M365 og at gruppen blir korrekt opprettet som et Team/M365-gruppe i Azure.

Error;StudentEnrollment;InvalidLookupReference;The student could not be added to the class. Confirm the class SIS ID and student SIS ID is correct and that the class was in scope for sync.

-> Sjekk at gruppen finnes i Section.csv, at eleven er opprettet i M365 og at gruppen blir korrekt opprettet som et Team/M365-gruppe i Azure.

Error,teacherroster.csv,94 entry/entries have referenced data not found in source
-> Dette betyr at det finnes medlemskap i teacheroster.csv som ikke matcher en bruker i teacher.csv. Dette er typisk en følgefeil når SDS ikke finner brukere i Azure AD, se over. 

Error;TeacherRoster;InvalidLookupReference;The teacher could not be added to the class

-> Sjekk at gruppen finnes i section.csv og at læreren det gjelder finnes i M365.

Error;TeacherRoster;AzureActiveDirectoryLastOwnerOfGroupCannotBeRemoved

->  Alle teams må ha minst 1 eier. Dersom SDS prøver å fjerne alle eierne fra et Team får du denne feilmeldingen.

Warning,teacher.csv,3 duplicates found in column Username which requires values to be Unique.
-> En bruker kommer mer enn en gang i teacher.csv, dette er typisk ansatte som underviser på flere skoler. 

user.csv, Entries have missing data for the field - Email

-> user.csv inneholder foresatte. Denne feilmeldingen kommer når det ikke er registrert epostadresse på dem i SAS.

guardianrelationship.csv, Entries have missing data for the field - Email

-> Denne filen inneholder koblingene mellom foresatte og elever. Denne feilmeldingen kommer når det ikke er registrert epostadresse på foresatte i SAS.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.