Skip to main content
Skip table of contents

Roller i Feide: Staff vs Faculty

I Feide defineres en bruker sin rolle av attributten eduPersonAffiliation. Rollene er organisert som et hierarkisk tre, der man arver roller oppover:

image-20240115-174950.png

En elev er derfor både student og member, mens en ansatt er f.eks staff, employee og member. Tradisjonelt har Identum registrert alle ansatte som Staff, da det føltes mest dekkende siden de fleste skoleadministrative systemer (SAS) eksporterer både pedagoger og merkantilt ansatte, uten at det er åpenbart hvem som er hva. SAS eksporterer også typisk alle ansatte som "staff".

I det siste har vi opplevd at noen feidetjenester setter krav om at ansatte skal være registrert som faculty i Feide for at tjenesten skal fungere. Eksempler på dette er Nasjonalbiblioteket og Skrible. Vi har derfor laget funksjonalitet i eFeide for å automatisk registrere ansatte som faculty istedenfor staff. Denne endringen er liten, men kan potensielt påvirke andre Feidetjenester. Vi har dog ikke fått noen eksempler på negative konsekvenser av å benytte Faculty istedenfor Staff. 

 Dersom dere ønsker at vi skal aktivere dette, må dere gi beskjed til support@identum.no

 Merk at en bruker kan ha flere forskjellige roller. Man kan f.eks være både student og underviser. Derfor benytter Feide eduPersonPrimaryAffilitation (https://www.feide.no/attribute/edupersonprimaryaffiliation ) for å vise brukerens primærrolle. Den er enten student eller employee. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.