Skip to main content
Skip table of contents

Regelsett - dei gode døma

Reglene som vises her kan være noe forenklet for lesbarhet.
De er greit egnet for direkte bruk som enkle ad-hoc rapporter/filter.
Hvis du for eksempel vil bruke dem for meldingsutsending, se Hvordan sende ut meldinger kun en gang? for å hindre mailbomber.

Alle brukere gjenopprettet siste 14 dager

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

AndAnd

[OBJECTHISTORIES;EntryType;EntryType;Recover]

Har verdi

AndAnd

[OBJECTHISTORIES;Registered;EntryType;Recover]

Etter

[NOW-14]

[OBJECTHISTORIES;EntryType;EntryType;Recover]
Denne sjekker historikken til brukeren for EntryType = Recover og returnerer alle brukere som har en slik oppføring.

[OBJECTHISTORIES;Registered;EntryType;Recover]
Denne sjekker historikken til brukeren for EntryType = Recover og returnerer datoen i kolonnen registered.

10 dager til tilgang til fagsystem utløper

eAdm anbefaler som standard 1 års varighet på manuelt gitte tilganger. Da er det ofte nyttig at noen blir varslet når denne er i ferd med å utløpe. Dette regelsettet kan benyttes til å drive en meldingsmal som varsler når det er 10 dager igjen til utløpsdato.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

AndAnd

[OBJECTPERMISSION;ExpiryDate;SystemId;72]

Før

[NOW+11]

AndAnd

[OBJECTPERMISSION;ExpiryDate;SystemId;72]

Etter

[NOW+9]

Erstatt "72" i regelen [OBJECTPERMISSION;ExpiryDate;SystemId;72] med ID til den grupperingen du ønsker å lage varsling på.

Regelen vil slå ut hver gang en av rettigheten i angitt gruppering nærmer seg utløpsdato.

14 dager til ansatt skal slutte

Denne er nyttig, men ikke helt opplagt.
Avhengig av selskapets registreringspraksis og brukerens ansattkategori kan sluttdato finnes i ulike felter.

Fast ansatt får typisk sluttdato registrert i “sluttdato” på ansettelsesforhold.

Midlertidig ansatte har sluttdato satt på stillingen, enten i “siste lønnsdato” eller sluttdato for stillingen.

For å dekke alle eventualiteter, må det sjekkes på alle.
Det som sjekkes er logisk:

 • er sluttdato på ansattforholdet mellom nå og fjorten dager?

 • er sluttdato på alle stillinger før om fjorten dager, og minst en stilling har sluttdato etter i dag?

 • er siste lønnsdato på alle stillinger før om fjorten dager, og minst en stilling har sluttdato etter i dag?

Logisk operator

Attributt

Vilkår

Argument

Stillingsinfo: Sluttdato

En etter enn

[NOW+2]

And

Stillingsinfo: Sluttdato

Alle før enn

[NOW+14]

And

[COUNTMESSAGESENT;]

Er lik

0

OrOr

Stillingsinfo: Siste lønnsdato

En etter enn

[NOW+2]

And

Stillingsinfo: Siste lønnsdato

Alle før enn

[NOW+14]

And

[COUNTMESSAGESENT;]

Er lik

0

And

Permisjon - Permisjonstype

Har ikke verdi

OrOr

Sluttdato for ansettelsesforhold

Etter

[NOW+2]

And

Sluttdato for ansettelsesforhold

Før

[NOW+14]

And

[COUNTMESSAGESENT;]

Er lik

0

NB! Når denne brukes i meldingsflyter, er det avgjørende at [COUNTMESSAGESENT;] gjentas for hver gang det settes inn en “OrOr”!

Alle ansatte med en stilling knyttet til en avdeling eller alle underavdelinger

Dette regelsettet henter alle bruker som har en stilling knyttet til en avdeling og alle avdelinger som til enhver tid er underlagt den i organisasjonshierarkiet.

Denne kan genereres automatisk via veiviser!

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

AndAnd

Alle avdelingsnummer

Er lik en av

[DESCENDANTS;220721;OrgUnitNr;SourceId;ParentDepartmentNumber]

Alle ansatte med en rettighet knyttet til en slettet avdeling

CODE
[FOREACH;ObjectPermission;ManagerOf#[REPLACE;[SELECTION;51274;Id];|;,];ObjectId,Object.DisplayName,System.Name,SystemRole.Name,ManagerOf.Department,ManagerOf.Deleted;;html]

Returnerer en liste med brukernavn, rettighetsnavn, avdelingsnavn som den er tildelt på og når avdelingen ble slettet. Kan f.eks. brukes i en meldingflyt, bare husk at meldingsregelen må trigge på kun én bruker og ha en [COUNTMESSAGESENT] for at det ikke skal gå helt bananas...

Alle brukere opprettet siste 14 dager

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

AndAnd

Opprettet (Created)

Etter

[NOW-14]

Alle ansatte + leder for en gitt avdeling

Det er ofte slik at avdelingsleder har sin tilknytning et hakk høyere opp i hierarkiet enn avdelingen det gjelder. For å lage et regelsett som får med både alle ansatte ved avdelingen + avdelingsleder anbefaler vi å benytte managerOf

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

AndAnd

Avdelingnummer (DepartmentNumber)

Er lik en av

2000,2202

Or

ManagerOf

Er lik en av

291,292

Første linje sier alle ansatte ved de tre avdelingene, mens andre linje sier at også lederne for de tre skal tas med i utvalget. 

ManagerOf refererer til avdelinger på det interne løpenummeret til avdelingen i Visma, men avdelingsnummer på ansatte vil referere til enhetsnummer som vil være kjent i mange tilfeller.
Dette kan være kronglete. Her er to alternativer:

 1. Hent løpenummer til Visma ved å slå opp de aktuelle avdelingene direkte fra regelsettbyggeren

  1. image-20240115-181117.png

  2. Bruk [REFERERENCE]-funksjonen til å slå opp internt løpenummer ut fra et kjent enhetsnummer, slik:

   CODE
   [REFERENCE;SourceId;OrgUnitnr;3;2000|2202]

Alle avdelingsledere

Dette regelsettet finner alle avdelingsledere i organisasjonen.

ManagerOf: Avdelingene denne brukeren er leder for

Deleted: Dersom brukeren er slettet vil dette feltet ha en dato.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

Har ikke verdi

And

ManagerOf

Har verdi

Alle ansatte som ikke har lederrolle

Dette regelsettet finner alle aktive ansatte utenom de som har en lederrolle i organisasjonen.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

And

ManagerOf

Har ikke verdi

Alternativ - referer til invertert regelsett

Siden du allerede har et regelsett for alle avdelingsledere, kan du gjenbruke dette for å hente alle som IKKE er avdelingsledere.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

And

Omfattes ikke av

Alle avdelingsledere

Alle ansatte med 0 som stillingsprosent

Dette regelsettet finner alle ansatte med stillingsprosent 0 på sin primærstilling.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

And

PositionPercentage

Er lik

0

Alternativ - stillingsprosent 0 på alle stillinger

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

And

APositionPercentage

Inneholder ikke andre enn

0.0

Alle folkevalgte uten annen stilling i kommunen

Dette regelsettet finner alle med stillingstype "Folkevalgt" som primærstilling og som ikke har en annen stilling i kommunen. Merk at verdier for stillingstyper kan variere fra kommune til kommune.

Siste linje gjør et unntak for ordfører.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

Deleted

har ikke verdi

And

Stillingsinfo: Stillingstype (APositionTypeValue)

Inneholder ikke andre enn

F

And

APositionCodeCode

Er ikke lik en av

6468

Hendelsesbaserte regler (triggere)

Ansatt byttet hovedstilling

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

EntryType

er lik

Edit

And

AttributeName

er lik

DepartmentNumber

And

[LASTVALUE;DepartmentNumber]

er ikke lik

[DepartmentNumber]

And

[LASTVALUE;DepartmentNumber]

har verdi

Linje 1: Endring på en bruker. Betyr at regelsettet kun slår ut når det kommer inn en endring på en allerede eksisterende bruker

Linje 2: Endringen gjelder attributten DepartmentNumber

Linje 3: Gammel verdi må ikke være lik ny verdi -> Dette er for at regelsettet ikke slå ut når avdelinger skifter navn eller enhetsnummer

Linje 4: Brukeren må ha en avdeling fra før.

Nye brukere uten registrert mobil

Dette regelsettet slår ut når det blir opprettet en ny bruker som ikke har verdi i feltet Mobile (mobil, arbeid).
Det kan f.eks. brukes til å sende varsel til leder eller lønn/personal om at her er en mangel i personalmelding.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

EntryType

er lik

Create

AndAnd

Mobile

har ikke verdi

Endringer på brukere med en gitt tilgang

Dette regelsettet slår ut når det registreres endringer i registrerte attributter på brukere som er gitt en rolle i et tilgangsstyringssystem. Regelen kan f.eks. knyttes til en meldingsmal som sender ut et varsel til fagsystemansvarlig når det kommer endringer på brukerne det gjelder.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

EntryType

er lik

Edit

AndAnd

AttributeName

Er lik en av

APositionPercentage, EmployeeType, APositionCodeCode, ACostCentre2

AndAnd

[OBJECTPERMISSION.SYSTEMROLE;Name;Id;8735]

Er lik

Tidbank

Første linje identifiserer type hendelse, altså en Edit ( = redigering), i motsetning til Create eller Delete.

Andre linje sier at endringen skal være på en av attributtene APositionPercentage, EmployeeType, APositionCodeCode, ACostCentre2

Tredje linje identifiserer ID på rettigheten (8735) og navnet den skal ha (Tidbank) som bruker må ha for at regelsettet skal slå ut.

Lisensregler

Finne brukere som har mer enn en lisens i samme gruppering

Denne benyttes typisk for å finne ut om det er ansatte som har fått mer enn en 365-lisens, uansett om de er gitt manuelt eller automatisk.

Operator

Attributt

Vilkår

Argument

[COUNT;[FOREACH;ObjectPermission;SystemId=2927&Object.Id=[id];SystemRole.Name;;eadm]]

er større enn

2

and

deleted

har ikke verdi

Linje 1: Denne teller antall rettigheter brukere har i gruppering 2927. Denne må endres til å samsvare ID på grupperingen du skal sjekke. Det er kanskje litt ulogisk, men du bør lese den som “antall rettigheter er 2 eller større”.

Linje 2: Filtrerer på kun aktive brukere

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.