Skip to main content
Skip table of contents

Tips for god datakvalitet i Feide

Mange av dere har mottatt et brev fra SIKT og UDIR angående dårlig datakvalitet, her er noen tips om hva dere kan gjøre.

 Først og fremst, dette gjelder som regel ikke data om selve brukerne, det er oftest manglende undervisningsgrupper og basisgrupper i SAS som er problemet. Merk at en viss feilprosent må aksepteres dersom dere har elever og lærere fra Voksenopplæringen i Feidekatalogen, da de vil mangle de korrekte GREP-kodene (se under) som er påkrevd i grunnopplæringen. Det er SIKT kjent med, og aksepteres. 

Hva bør jeg gjøre med dette?

 1. Sjekk kvaliteten for din kommune eller skole: 

https://q.feide.no/

 1. Logg inn på SIKT sin kundeportal http://kunde.feide.no og ta ut en rapport over hva som mangler: 

https://www.feide.no/datakvalitetssjekk

 1. Gå gjennom SIKT sin sjekkliste for god datakvalitet: 

https://www.feide.no/sjekkliste-god-datakvalitet

 1. Registrer det som eventuelt mangler inne i SAS (Visma Flyt, WIS, Vigilo, iSkole m.fl.) Ta kontakt med SAS leverandøren deres dersom det er uklart hvordan dette gjøres.

Hvorfor blir det problemer hvis ikke gruppeinformasjon blir registrert korrekt?

Mange tjenester er avhengig av at gruppeinformasjon er registrert korrekt på alle brukerne for å kunne benytte gruppefunksjonaliteten i Feide. 

Hvis brukere mangler informasjon eller at informasjonen er feilregistrert, kan brukerne få problemer med å bruke tjenester som henter denne informasjonen. Brukeren kan få problemer med tilgangen sin, problemer med å bruke funksjonene i tjenesten eller problemer med å få tilgang til faglig innhold.

Informasjonsflyten mellom grupper og tjenester.png

Noen av problemene er:

 • En elev mangler undervisningsgruppe. Dette fører til at de ikke får deltatt i undervisningen, eller at de ikke får tilgang til faglig innhold i tjenester med Feide-innlogging.

 • En lærer er ikke med i undervisningsgruppen som de underviser i. Dette kan gjøre det vanskelig for læreren å lage et undervisningsopplegg og følge progresjonen til sine elever.

 • En bruker har registrert feil rolle. Dette kan føre til at brukeren får flere tilganger i tjenester enn nødvendig. For eksempel kan en elev ha fått lærertilganger, og dermed har tilgang til personopplysninger om sine medelever. Les mer om hvordan du kan sjekke datakvalitet her

Vanlige feil i datakvaliteten:

 • Missing education groups for teacher or pupil: Dette betyr at brukeren mangler tilknytning til en basisgruppe eller en undervisningsgruppe. Alle elever og lærere (Faculty) må ha tilknytning til en undervisningsgruppe. Se under.

 • Missing groups for teacher or pupil: Samme som over. 

 • Missing GREP codes for student: Alle elever må ha minst 1 GREP-kode, altså være registrert med en Basisgruppe. Se lenger nede for en lenke som forklarer GREP og FEIDE-grupper. 

 • Missing organization unit: Brukeren mangler tilknytning til en skole. Sjekk i SAS. Hvis brukeren har to eller flere skoler, sjekk at en av dem er satt som primær.

 • Extra whitespace in attribute: Sjekk i SAS. Det er nok lagt inn et mellomrom enten foran eller bak verdien det gjelder, det vil slå ut som en feil. Vi prøver å fange opp alle slike, men noen slipper fremdeles gjennom. 

 • mobile must start with a country code: Denne kan vi fikse. Bare be oss om å aktivere funksjon som automatisk legger +47 foran telefonummer som ikke har landskode fra før. 

 • mobile contains an invalid Norwegian phone number: telefonnummeret er feilformatert. Sjekk i SAS.

 • Invalid email domain for mail: Epostdomenet er feilformatert eller ugyldig. Sjekk i SAS.

 • Andre feil med epost eller mobilnummer: Dette må fikses i SAS for den enkelte bruker. 

Hvilke grupper finnes i Feide?

Det er tre forskjellige gruppetyper:

 • Undervisningsgruppe (U)

 • Basis/klassegruppe (B)

 • Annet-gruppe (A)

Undervisningsgruppe

En undervisningsgruppe er grupper for fagene som en elev deltar i, eller som en lærer underviser i. I en undervisningsgruppe registreres det en Grep-kode fra Grep-rammeverket (https://www.udir.no/om-udir/data/kl06-grep/ ). Alle elever som følger normalt utdanningsløp i grunnopplæringen har fag med Grep-kode. Unntaket er elever som tar voksenopplæring eller elever på internasjonale skoler der de følger internasjonale læreplaner. Dersom fagkoden til gruppen ikke matcher en fagkode i GREP, blir gruppen klassifisert som group:a (annet) og vil dermed vises som feil i SIKT rapporten. Det er derfor viktig at kun gyldige fagkoder benyttes, egendefinerte vil registreres som feil i systemene til SIKT. Under ser du undervisningsgruppen for faget norsk hovedmål for en elev på Tiller videregående skole.

CODE
urn:mace:feide.no:go:group:u:NOR1211:NO974558386:3aaa%2F3nh:2022-08-01:2023-06-15:student:Norsk%20hovedm%C3%A5l%20VG3 

Basis/klassegruppe

En basis- eller klassegruppe er klassen som en elev tilhører med lærerne som er kontaktlærere.

Det er opp til vertsorganisasjonen å bestemme hvordan eleven skal organiseres i klasser, og en elev kan tilhøre flere klasser. 

Under ser du basisgruppen for en elev i klasse 6A ved Berg skole i Trondheim kommune.

CODE
urn:mace:feide.no:go:group:b::NO975278964:6A:2022-08-01:2023-06-15:student:Klasse%206A

Annet-gruppe

Annet-grupper er andre grupper som for eksempel prosjektgrupper eller utdanningsgrupper utenfor Grep-rammeverket, for eksempel elever på internasjonale skoler, grupper for leksehjelp eller prosjektgrupper.

Under ser du en annet-gruppe for et labprosjekt i fysikk for elever ved Tiller videregående skole.

CODE
urn:mace:feide.no:go:group:a::NO974558386:3fysa%2Flb3:2014-08-01:2014-12-31:stud

Les mer om GREP og feidegrupper her: FEIDE-grupper og GREP-koder

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.